Request for comment: Uniform Rule 69 and Uniform Rule 70
2019-12-05
Applications: Scholarship Fund 2020
2020-01-21

Gedurende 2019 was daar weereens goeie belangstelling in die beurse toegeken deur die Pretoria Prokureursvereniging.  Gegewe die begroting van die PPV vir hierdie item kon heelwat van die aansoeke nie geakkommodeer word nie en was ’n paar van die aansoeke swak gemotiveerd wat gunstige oorweging daarvan nie moontlik gemaak het nie.

Die fonds het ten doel om behoeftige deeltydse studente in diens van PPV lede by te staan met betaling van universiteitskursusgelde vir voorgraadse regsstudie.  Die fonds het nie ten doel om afgestudeerde studente te help om vir Regskool te betaal nie en geen sodanige aansoeke sal oorweeg word nie.

Afhangend van die student se omstandighede sal die sub-komitee bepaal wat die omvang van die finansiële bystand sal beloop.  Toekennings word jaarliks gedoen afhangende van die student se prestasie.

Lede van die PPV word versoek om voormelde oor te dra aan hulle personeel (kandidaat prokureurs en administratiewe personeel) wat vir ’n deeltydse regsgraad ingeskryf is.  Aansoekvorms is by die kantore van die PPV (5de Vloer, Hooggeregshof) beskikbaar en kan ook hieronder elektronies afgelaai word.

Applikante word versoek om hul behoorlik voltooide aansoekvorms vir finansiële bystand in 2020 in verseëlde koeverte in te dien te die PPV, 5de Vloer, Hooggeregshof Gebou en dit duidelik te merk “Beursfonds”.  Aansoeke moet ingehandig word voor of op 4 Februarie 2020. Applikante word versoek om in hulle aansoeke ‘n bondige gemotiveerde uiteensetting te gee van waarom sy/haar aansoek meriete het, vergesel van bewys van identiteit, akademiese rekord en bevestiging deur die opbetaalde lid van die PPV dat die Applikant inderdaad aldaar werksaam is.  ‘n Kandidaat sal slegs kwalifiseer vir bystand solank as wat hulle in diens van ‘n lid van die PPV is.

Voorkeur sal verleen word aan beurshouers wat suksesvol studeer het in 2019. Sodanige beurshouers moet opnuut weer ’n aansoek indien vir bystand in 2020.

Aansoeke sluit om 16h00 op 4 Februarie 2020 en die suksesvolle Applikante sal so spoedig moontlik in kennis gestel word van die toekenning van ‘n beurs en die omvang daarvan vir die akademiese jaar 2020.

Dawie Beyers
PPV Beursfonds

 

Click here for the English version Download Application Form (docx) Download Application Form (pdf)