2020-11-26

Gauteng High Court Pretoria Day Roll (27 November 2020)

Final day roll for 27 November 2020 …
2020-11-26

Gauteng High Court Pretoria Day Roll (26 November 2020)

Final day roll for 26 November 2020 …
2020-11-25

Gauteng High Court Pretoria Day Roll (25 November 2020)

Final day roll for 25 November 2020 …
2020-11-24

Gauteng High Court Pretoria Day Roll (24 November 2020)

Final day roll for 24 November 2020 …
2020-11-20

Gauteng High Court Pretoria Day Roll (20 November 2020)

Final day roll for 20 November 2020 …
2020-11-19

Gauteng High Court Pretoria Day Roll (19 November 2020)

Final day roll for 19 November 2020 …
2020-11-18

Gauteng High Court Pretoria Day Roll (18 November 2020)

Final day roll for 18 November 2020 …
2020-11-17

Gauteng High Court Pretoria Day Roll (17 November 2020)

Final day roll for 17 November 2020 …
2020-11-16

Gauteng High Court Pretoria Day Roll (16 November 2020)

Final day roll for 16 November 2020 …
2020-11-13

Gauteng High Court Pretoria Day Roll (13 November 2020)

Final day roll for 13 November 2020 …
2020-11-11

Gauteng High Court Pretoria Day Roll (12 November 2020)

Final day roll for 12 November 2020 …
2020-11-11

Gauteng High Court Pretoria Day Roll (11 November 2020)

Final day roll for 11 November 2020 …
2020-11-10

Gauteng High Court Pretoria Day Roll (10 November 2020)

Final day roll for 10 November 2020 …
2020-11-09

Gauteng High Court Pretoria Day Roll (09 November 2020)

Final day roll for 9 November 2020 …
2020-11-06

Gauteng High Court Pretoria Day Roll (06 November 2020)

Final day roll for 6 November 2020 …
2020-11-05

Gauteng High Court Pretoria Day Roll (05 November 2020)

Final day roll for 5 November 2020 …
2020-11-04

Gauteng High Court Pretoria Day Roll (04 November 2020)

Final day roll for 4 November 2020 …
2020-11-03

Gauteng High Court Pretoria Day Roll (03 November 2020)

Final roll for 3 November 2020 …
2020-11-02

Gauteng High Court Pretoria Day Roll (02 November 2020)

Final roll for 2 November 2020 …
2020-10-30

Gauteng High Court Pretoria Day Roll (30 October 2020)

Please note the Civil Trials Settlement Rolls from pages 5 to 11 …
2020-10-29

Gauteng High Court Pretoria Day Roll (29 October 2020)

[…]
2020-10-27

Gauteng High Court Pretoria Day Roll (28 October 2020)

[…]
2020-10-27

Gauteng High Court Pretoria Day Roll (27 October 2020)

[…]
2020-10-26

Gauteng High Court Pretoria Day Roll (26 October 2020)

[…]
2020-10-23

Gauteng High Court Pretoria Day Roll (23 October 2020)

[…]